Co komornik może zabrać, a czego nie? Kluczowe informacje

Co komornik może zabrać, a czego nie? Kluczowe informacje
Autor Tomasz Krzyśko
Tomasz Krzyśko19 marca 2024 | 9 min

Spis treści

Czy komornik zabrać telefon? To częste pytanie, z którym borykają się osoby zadłużone. Egzekucja komornicza może być stresującym i nieprzyjemnym przeżyciem, dlatego warto wiedzieć, co komornik może, a czego nie może zabrać z mieszkania lub domu. W tym artykule odkryjemy kluczowe informacje na temat uprawnień komornika i sposobów ochrony wartościowych przedmiotów przed egzekucją.

Kluczowe wnioski:
 • Komornik może zająć ruchomości, ale istnieją pewne przedmioty wyłączone spod egzekucji. Np. nie zabierze ubrań codziennego użytku, mebli niezbędnych do mieszkania czy narzędzi pracy.
 • Należy chronić rzeczy o wartości sentymentalnej lub emocjonalnej, ponieważ komornik nie będzie brał tego pod uwagę.
 • Przedmioty niezbędne do życia, jak lodówka, pralka czy łóżko, są zwykle bezpieczne przed zajęciem przez komornika.
 • Jeśli posiadasz rzeczy o dużej wartości, warto je ukryć lub przenieść w bezpieczne miejsce przed przybyciem komornika.
 • W przypadku wątpliwości, co może zostać zabrane, zawsze skonsultuj się z prawnikiem lub doradcą dłużnika, aby poznać swoje prawa.

Rzeczy, których komornik nie może zabrać - czy komornik zabrać telefon

Jedną z podstawowych rzeczy, których komornik nie może zabrać, jest telefon. Zgodnie z prawem, telefon komórkowy oraz stacjonarny są uznawane za przedmioty niezbędne do życia i wykonywania obowiązków zawodowych. Dlatego komornik nie ma prawa ich zajmować, chyba że są to smartfony o bardzo wysokiej wartości lub modele kolekcjonerskie.

Oprócz telefonu, istnieje szereg innych przedmiotów, które są wyłączone spod egzekucji komorniczej. Należą do nich między innymi: ubrania codziennego użytku, niezbędne meble, narzędzia potrzebne do wykonywanej pracy, a także przedmioty służące do nauki, jak książki czy przybory szkolne dzieci.

Warto jednak pamiętać, że jeśli dany przedmiot ma znaczną wartość materialną lub jest uważany za luksusowy, komornik może go zająć. Dlatego ważne jest, aby chronić swoje dobra przed egzekucją, ukrywając lub przenosząc je w bezpieczne miejsce przed przybyciem komornika.

Przedmioty chronione przez prawo

Polskie prawo chroni pewne kategorie przedmiotów przed zajęciem przez komornika. Należą do nich między innymi:

 • Przedmioty niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, np. jedzenie, ubrania, pościel, naczynia kuchenne
 • Narzędzia potrzebne do wykonywania pracy zarobkowej, np. komputer dla programisty, narzędzia dla stolarza
 • Środki transportu niezbędne do dojazdu do pracy lub szkoły
 • Rzeczy służące do nauki dzieci, np. książki, przybory szkolne

Jak się chronić przed egzekucją komorniczą? - czy komornik zabrać telefon

Choć telefonu komornik nie może zabrać, warto podjąć kroki, aby zabezpieczyć swoje mienie przed egzekucją. Jednym ze sposobów jest przeniesienie wartościowych rzeczy do krewnych lub zaufanych osób przed przybyciem komornika. Jednak należy uważać, aby nie została zakwestionowana ważność takiej darowizny.

Inną metodą jest założenie rachunku wyłączonego spod egzekucji, na który można przelewać część wynagrodzenia do określonej kwoty. Dzięki temu będziesz miał zabezpieczone środki na podstawowe wydatki.

Pamiętaj, że ukrywanie majątku przed komornikiem jest nielegalne i może być uznane za przestępstwo utrudniania egzekucji.

Najlepszym sposobem na uniknięcie egzekucji jest jednak terminowe regulowanie swoich zobowiązań finansowych. Jeśli masz trudności ze spłatą długów, skontaktuj się z wierzycielem i spróbuj wynegocjować ugodę lub rozłożyć płatność na raty.

Współpraca z komornikiem

Choć egzekucja komornicza może wydawać się stresująca, ważne jest, aby współpracować z komornikiem i postępować zgodnie z prawem. Komornicy mają określone uprawnienia i obowiązki, a ich działania są regulowane przepisami.

Jeśli uważasz, że komornik przekroczył swoje uprawnienia lub działał niezgodnie z prawem, możesz złożyć zażalenie na jego czynności. Warto skonsultować się z prawnikiem, aby upewnić się, że postępujesz właściwie.

Przedmioty chronione przed zajęciem Przedmioty możliwe do zajęcia
Ubrania codziennego użytku Biżuteria i zegarki luksusowe
Niezbędne meble i sprzęty AGD Dzieła sztuki, antyki
Narzędzia pracy Samochody o dużej wartości
Telefon komórkowy i stacjonarny Smartfony kolekcjonerskie

Czytaj więcej: Co to za numer 228884111: Jak sprawdzić nieznany numer?

Co komornik może zabrać z mieszkania? - czy komornik zabrać telefon

Choć telefonu komornik nie może zabrać, istnieje wiele innych przedmiotów, które mogą zostać zajęte podczas egzekucji komorniczej. Do najczęściej zabieranych rzeczy z mieszkania należą:

 • Biżuteria i zegarki luksusowe
 • Dzieła sztuki, antyki i inne przedmioty kolekcjonerskie
 • Sprzęt RTV i AGD o wysokiej wartości, np. duże telewizory, systemy kina domowego
 • Samochody o dużej wartości rynkowej
 • Gotówka i środki na rachunkach bankowych (z wyjątkiem kwoty wolnej od zajęcia)

Warto jednak pamiętać, że komornik nie może zabierać wszystkiego, co ma wartość materialną. Istnieją bowiem pewne przedmioty, które są chronione przed egzekucją z uwagi na ich niezbędność do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych.

Kwota wolna od zajęcia

Podczas egzekucji komorniczej należy również pamiętać o kwocie wolnej od zajęcia. Jest to określona prawem kwota, której komornik nie może zająć z wynagrodzenia lub innych dochodów dłużnika. Jej wysokość jest ustalana co roku i zależy od sytuacji rodzinnej dłużnika.

Kwota wolna od zajęcia ma na celu zapewnienie dłużnikowi środków na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych. Dlatego ważne jest, aby znać jej aktualną wysokość i upewnić się, że komornik nie zajmuje więcej niż powinien.

Czego nie można zabierać na licytację? - czy komornik zabrać telefon

Zdjęcie Co komornik może zabrać, a czego nie? Kluczowe informacje

Po zajęciu ruchomości przez komornika, przedmioty te są sprzedawane na licytacji komorniczej. Jednak istnieją pewne rzeczy, których nie można wystawić na licytację ze względu na obowiązujące przepisy prawa lub ze względu na ich charakter.

Do przedmiotów, których nie można zabierać na licytację, należą między innymi:

- Rzeczy służące do kultu religijnego, np. obrazy, figury, krzyże
- Pamiątki rodzinne i przedmioty o wartości sentymentalnej
- Przedmioty niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych
- Zwierzęta domowe
- Przedmioty służące do nauki dzieci

Ponadto, jeśli dany przedmiot jest nierozerwalnie związany z nieruchomością lub jego odłączenie spowodowałoby uszkodzenie nieruchomości, również nie może zostać zabrany na licytację.

Ochrona przedmiotów przed licytacją

Aby chronić swoje przedmioty przed licytacją, warto poinformować komornika o rzeczach, które mają dla Ciebie szczególne znaczenie lub są niezbędne do życia. Możesz również złożyć wniosek o wyłączenie tych przedmiotów spod egzekucji, przedstawiając odpowiednie argumenty prawne.

Jeśli komornik zajmie przedmioty, które są wyłączone z licytacji, masz prawo złożyć zażalenie na jego czynności. W niektórych przypadkach możesz również ubiegać się o odszkodowanie za niezgodne z prawem działania komornika.

Procedura egzekucji komorniczej w praktyce - czy komornik zabrać telefon

Egzekucja komornicza to skomplikowany proces, który przebiega według ściśle określonych zasad. Aby zrozumieć, co komornik może zabrać, a czego nie, warto poznać kolejne etapy tej procedury.

1. Wniosek o wszczęcie egzekucji: Wierzyciel składa wniosek do komornika, dołączając tytuł wykonawczy, np. prawomocny wyrok sądu.

2. Zajęcie majątku: Komornik dokonuje zajęcia ruchomości dłużnika, takich jak samochody, sprzęt RTV, biżuteria. Nie może jednak zająć przedmiotów wyłączonych z egzekucji, w tym telefonu.

3. Sporządzenie protokołu: Komornik sporządza protokół zajęcia, w którym wymienia wszystkie zajęte przedmioty.

4. Wycena i licytacja: Zajęte ruchomości są wyceniane przez rzeczoznawcę, a następnie wystawiane na licytację komorniczą.

5. Zaspokojenie wierzyciela: Środki uzyskane ze sprzedaży ruchomości są przeznaczane na zaspokojenie wierzyciela.

Obowiązki komornika

W trakcie postępowania egzekucyjnego komornik musi przestrzegać określonych obowiązków, takich jak:

 • Poszanowanie godności dłużnika i jego bliskich
 • Zajmowanie tylko tych przedmiotów, które są niezbędne do zaspokojenia wierzyciela
 • Pozostawienie dłużnikowi środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych
 • Informowanie dłużnika o jego prawach i obowiązkach

Jeśli komornik nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub przekracza uprawnienia, dłużnik może złożyć zażalenie na jego czynności.

Zasady działania komornika sądowego - czy komornik zabrać telefon

Komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny, którego zadaniem jest prowadzenie egzekucji należności na podstawie tytułów wykonawczych, takich jak wyroki sądowe czy bankowe tytuły egzekucyjne. Aby zrozumieć, co komornik może zabrać, a czego nie, ważne jest poznanie zasad, którymi się kieruje.

Pierwszą i najważniejszą zasadą jest przestrzeganie obowiązującego prawa. Komornik musi działać zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu etyki zawodowej komornika oraz innymi aktami prawnymi regulującymi jego uprawnienia i obowiązki.

Kolejną istotną zasadą jest poszanowanie godności osobistej dłużnika i jego bliskich. Komornik nie może naruszać ich nietykalności cielesnej ani godności osobistej, a także musi respektować prawo do prywatności.

Pamiętaj, że komornik jest zobowiązany do ochrony tajemnicy zawodowej i nie może ujawniać informacji o prowadzonych przez siebie sprawach bez ważnej przyczyny.

Ponadto, komornik powinien działać bezstronnie i niezawiśle, kierując się wyłącznie przepisami prawa i okolicznościami danej sprawy. Nie może faworyzować żadnej ze stron, ani też wykorzystywać swojej funkcji do osiągnięcia korzyści osobistych.

Odpowiedzialność komornika

Komornik ponosi odpowiedzialność prawną za swoje działania i zaniechania. Jeśli naruszy obowiązujące przepisy lub przekroczy swoje uprawnienia, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej, cywilnej lub nawet karnej.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w postępowaniu komorniczym, dłużnik może złożyć zażalenie na czynności komornika lub wnieść skargę na jego działania do właściwego sądu. Odpowiednie wykorzystanie tych środków prawnych pozwala na obronę przed bezprawnymi działaniami komornika.

Podsumowanie

Egzekucja komornicza budzi wiele obaw, ale ważne jest, aby znać swoje prawa. Telefonu komornik nie może zabrać, ponieważ jest on uznawany za przedmiot niezbędny do życia. Czy komornik zabrać telefon? Odpowiedź brzmi "nie". Podobnie chroni się rzeczy służące do pracy, nauki czy zaspokajania podstawowych potrzeb.

Jednak przedmioty luksusowe, jak biżuteria, dzieła sztuki czy samochody wysokiej klasy, mogą zostać zajęte. Dlatego przed przybyciem komornika warto ukryć wartościowe dobra w bezpiecznym miejscu. Pamiętaj też, że zawsze możesz złożyć zażalenie, jeśli komornik przekroczy swoje uprawnienia.

5 Podobnych Artykułów

 1. Jak wymienić baterię w Airpods? Kompletny praktyczny poradnik
 2. Oto TOP 5 najlepszych polskich seriali na HBO, które musisz znać w 2024
 3. PS Plus na luty: Czy warto jest przedłużyć subskrypcję już teraz?
 4. Audi A5 45 TFSI: Moc i luksus w jednym? Oto nasza pełna opinia!
 5. Jak przesyłać zdjęcia? Poznaj top 5 najlepszych aplikacji do tego celu
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Tomasz Krzyśko
Tomasz Krzyśko

Jako filmowy geek i technologiczny entuzjasta, założyłem portal, który jest krzyżówką moich dwóch pasji: kinematografii i nowoczesnych technologii. Od dziecka byłem zafascynowany, jak filmy potrafią przenosić nas w inne światy, a technologia zmienia rzeczywistość wokół nas. 

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły