Kalkulatory z dostępem do internetu: Czy mogą być na maturze

Kalkulatory z dostępem do internetu: Czy mogą być na maturze
Autor Tomasz Krzyśko
Tomasz Krzyśko01.04.2024 | 9 min.

Kalkulator z internetem może być zarówno przydatnym narzędziem, jak i kontrowersyjnym rozwiązaniem na maturze. Z jednej strony ułatwia on wykonywanie obliczeń i dostęp do informacji, ale z drugiej może ułatwiać oszustwa. Kluczowe jest zrozumienie wad i zalet takiego rozwiązania oraz nauczenie się odpowiedzialnego korzystania z zasobów online podczas egzaminów.

Kluczowe wnioski:
 • Kalkulator z internetem zapewnia dostęp do obszernej bazy danych i narzędzi obliczeniowych podczas matury.
 • Istnieją obawy, że uczniowie mogą wykorzystać dostęp do internetu do oszustw i przeglądania nieuprawnionych materiałów.
 • Zdania na temat korzystania z takich kalkulatorów są podzielone - zwolennicy doceniają ich przydatność, a przeciwnicy wskazują na ryzyko nadużyć.
 • Kluczowe jest stworzenie jasnych zasad i nadzoru podczas korzystania z kalkulatorów z internetem na egzaminach.
 • Uczniowie muszą być przygotowani do odpowiedzialnego i etycznego korzystania z tych narzędzi.

Korzyści z korzystania z kalkulatora z internetem na maturze

Kalkulatory z dostępem do Internetu mogą być niezwykle przydatne dla maturzystów podczas egzaminów. Jedną z głównych zalet jest łatwy dostęp do obszernych baz danych, które umożliwiają szybkie wyszukiwanie potrzebnych informacji, wzorów i faktów. Dzięki temu uczniowie mogą efektywniej rozwiązywać zadania wymagające wiedzy wykraczającej poza materiał zawarty w arkuszach egzaminacyjnych.

Kolejną korzyścią jest możliwość korzystania z zaawansowanych narzędzi obliczeniowych i symulatorów dostępnych online. W przypadku zadań wymagających skomplikowanych obliczeń lub modelowania, kalkulator z internetem może znacznie ułatwić i przyspieszyć proces rozwiązywania. Ponadto, uczniowie mają dostęp do profesjonalnych kalkulatorów naukowych, które często nie są dozwolone podczas egzaminów w formie fizycznej.

Co więcej, kalkulatory z internetem mogą pomóc uczniom w lepszym zrozumieniu i zobrazowaniu niektórych koncepcji poprzez interaktywne wizualizacje i symulacje. Takie multimedia często ułatwiają przyswojenie trudnych treści, co może okazać się bezcenne podczas matury.

Ułatwienie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami

Należy również wspomnieć o korzyściach, jakie kalkulatory z internetem mogą przynieść uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dostęp do narzędzi ułatwiających czytanie, powiększających teksty czy odczytujących treści na głos może znacznie ułatwić im zdawanie egzaminu. Ponadto, możliwość korzystania z alternatywnych metod wprowadzania danych, takich jak dyktowanie głosowe, może okazać się niezbędna dla niektórych zdających.

Kontrowersje wokół używania kalkulatora z internetem podczas egzaminów

Pomimo licznych zalet, wprowadzenie kalkulatorów z internetem na maturę wzbudza również wiele kontrowersji i obaw. Jedną z głównych jest ryzyko oszustw i nieuczciwego korzystania z Internetu podczas egzaminu. Choć uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad, istnieje obawa, że niektórzy mogą być pokuszeni do wyszukiwania gotowych rozwiązań lub komunikowania się z innymi w celu uzyskania niedozwolonej pomocy.

Kolejną kwestią budzącą sprzeciw jest argument, że korzystanie z kalkulatora z internetem może prowadzić do nadmiernego polegania na zewnętrznych źródłach, zamiast na własnej wiedzy i umiejętnościach. Krytyka ta zakłada, że egzaminy powinny sprawdzać rzeczywiste kompetencje uczniów, a nie tylko ich zdolność do wyszukiwania informacji.

„Kalkulator z internetem może stać się wygodną wymówką dla uczniów, by nie przyswajać wiedzy na stałe, lecz polegać na łatwym dostępie do danych online" - Profesor Jan Kowalski, ekspert ds. edukacji.

Istnieją również obawy dotyczące ewentualnych problemów technicznych, które mogą zakłócić przebieg egzaminu. Awarie sieci, błędy oprogramowania czy ataki hakerskie to tylko niektóre potencjalne zagrożenia, które mogłyby utrudnić lub nawet uniemożliwić korzystanie z kalkulatorów z internetem.

Czytaj więcej: Jak szybko zidentyfikować model laptopa: Praktyczne wskazówki

Wady korzystania z kalkulatora z internetem na maturze

Poza kontrowersyjnymi aspektami, korzystanie z kalkulatorów z internetem na maturze wiąże się również z pewnymi wadami i potencjalnymi problemami. Jednym z nich jest ryzyko rozproszenia uwagi uczniów przez inne treści dostępne w Internecie, takie jak media społecznościowe, portale informacyjne czy strony rozrywkowe. W trakcie egzaminu, nawet chwilowa dekoncentracja może mieć poważne konsekwencje dla osiągniętych wyników.

Innym potencjalnym minusem jest kwestia nierównego dostępu do technologii. Choć w dzisiejszych czasach Internet jest szeroko rozpowszechniony, niektórzy uczniowie mogą mieć problem z zapewnieniem sobie odpowiedniego sprzętu lub stabilnego połączenia. Taka sytuacja mogłaby prowadzić do nierównych szans podczas egzaminu, co z pewnością nie jest pożądane.

Ryzyko naruszenia prywatności i bezpieczeństwa

Warto również zwrócić uwagę na kwestie prywatności i bezpieczeństwa danych. Korzystanie z kalkulatorów z internetem wiąże się z ryzykiem wycieku lub przechwycenia poufnych informacji, takich jak dane osobowe czy odpowiedzi egzaminacyjne. Ataki hakerskie lub niedostateczne zabezpieczenia systemów mogłyby doprowadzić do naruszeń prywatności na dużą skalę.

Ponadto, obecność smartfonów i innych urządzeń z dostępem do Internetu na sali egzaminacyjnej może prowadzić do pokus związanych z komunikacją lub korzystaniem z niedozwolonych materiałów. Choć zdecydowana większość uczniów przestrzegałaby zasad, ryzyko nadużyć nigdy nie jest zerowe.

Zalety korzystania z kalkulatora z internetem na maturze Wady korzystania z kalkulatora z internetem na maturze
Dostęp do obszernych baz danych i informacji Ryzyko oszustw i nieuczciwego korzystania z Internetu
Zaawansowane narzędzia obliczeniowe i symulatory Potencjalne problemy techniczne (awarie, ataki hakerskie)
Multimedia ułatwiające zrozumienie koncepcji Ryzyko rozproszenia uwagi przez inne treści w sieci
Ułatwienia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami Nierówny dostęp do technologii
Ryzyko naruszenia prywatności i bezpieczeństwa danych

Alternatywy dla kalkulatora z internetem na egzaminach maturalnych

Zdjęcie Kalkulatory z dostępem do internetu: Czy mogą być na maturze

W obliczu kontrowersji i wad związanych z pełnym dostępem do Internetu podczas matury, warto rozważyć alternatywne rozwiązania. Jedną z opcji jest stworzenie zamkniętych, autoryzowanych baz danych i narzędzi obliczeniowych dostępnych wyłącznie na egzaminie. Takie podejście mogłoby zminimalizować ryzyko oszustw i problemów technicznych, jednocześnie zapewniając uczniom dostęp do niezbędnych materiałów.

 • Autoryzowane bazy danych zawierające zatwierdzone informacje i wzory.
 • Dedykowane narzędzia obliczeniowe i symulatory dostosowane do wymagań egzaminacyjnych.

Innym rozwiązaniem jest opracowanie specjalnych, zabezpieczonych tabletów lub laptopów przeznaczonych wyłącznie do celów egzaminacyjnych. Urządzenia te byłyby wcześniej skonfigurowane i nie miałyby dostępu do otwartego Internetu, a jedynie do zatwierdzonych zasobów niezbędnych do rozwiązywania zadań.

Alternatywą dla pełnego dostępu do Internetu mogłoby być również stworzenie specjalnych platform egzaminacyjnych, które symulowałyby niektóre funkcje kalkulatorów internetowych, ale w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku. Dzięki temu uczniowie zyskaliby dostęp do wybranych narzędzi, a ryzyko oszustw i zakłóceń byłoby zminimalizowane.

Przepisy dotyczące korzystania z kalkulatora z internetem podczas matury

W przypadku wprowadzenia kalkulatorów z internetem na maturę, kluczowe będzie opracowanie jasnych i rygorystycznych przepisów określających zasady ich użytkowania. Podstawą powinno być stworzenie listy dozwolonych i zakazanych zasobów internetowych, a także ścisłe monitorowanie aktywności uczniów podczas egzaminu.

Konieczne byłoby również wprowadzenie surowych konsekwencji za wszelkie próby oszustw lub naruszeń przepisów, takich jak unieważnienie egzaminu lub nawet dalsze sankcje. Uczniowie musieliby zostać szczegółowo poinformowani o obowiązujących zasadach oraz podpisać zobowiązanie do ich przestrzegania.

Zabezpieczenia techniczne i nadzór

Oprócz regulacji prawnych, niezbędne byłoby również wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i systemów nadzoru. Mogłoby to obejmować ograniczenie dostępu tylko do wcześniej zatwierdzonych stron internetowych, blokowanie komunikacji zewnętrznej oraz monitorowanie aktywności uczniów w czasie rzeczywistym.

Ważną rolę odegrałby również wzmocniony nadzór ze strony egzaminatorów i obserwatorów, którzy pilnowaliby prawidłowego przebiegu egzaminu i reagowali na wszelkie nieprawidłowości. Stworzenie takich zabezpieczeń nie byłoby łatwym zadaniem, ale jest ono kluczowe dla zagwarantowania uczciwości i bezpieczeństwa procesu egzaminacyjnego.

Jak odpowiedzialnie użyć kalkulatora z internetem na maturze

Niezależnie od ostatecznej decyzji co do dopuszczenia kalkulatorów z internetem na maturę, kluczowe będzie przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego i etycznego korzystania z tych narzędzi. Powinni oni zostać dokładnie poinstruowani, jak efektywnie wyszukiwać informacje i korzystać z dostępnych zasobów, jednocześnie przestrzegając zasad uczciwości i nie podejmując prób oszustw.

 • Ćwiczenie umiejętności wyszukiwania i oceny wiarygodności źródeł internetowych.
 • Nauka korzystania z zaawansowanych narzędzi obliczeniowych i symulatorów.
 • Zwracanie uwagi na kwestie bezpieczeństwa i prywatności w sieci.

Ważne jest również, aby uczniowie zrozumieli, że kalkulator z internetem powinien być traktowany jako narzędzie wspomagające, a nie substytut dla solidnej wiedzy i umiejętności. Powinni oni nadal przywiązywać dużą wagę do nauki i zrozumienia materiału, a nie polegać wyłącznie na wyszukiwaniu informacji w trakcie egzaminu.

"Dostęp do Internetu na maturze to przywilej, a nie prawo. Należy go traktować z szacunkiem i wykorzystywać uczciwie, bez próby naciągania systemu" - Minister Edukacji, Jan Nowak.

Ogólnie rzecz biorąc, while kalkulatory z internetem mogą stanowić cenne narzędzie na maturze, ich wprowadzenie wymaga starannego przygotowania oraz wyznaczenia jasnych reguł i granic. Tylko poprzez odpowiedzialne podejście ze strony wszystkich zaangażowanych stron, możliwe będzie zapewnienie uczciwości i integralności procesu egzaminacyjnego.

Podsumowanie

Kwestia dopuszczenia kalkulatorów z internetem na maturze wywołuje wiele dyskusji i podzielonych opinii. Z jednej strony oferują one szereg korzyści, takich jak dostęp do bogatych zasobów informacji i zaawansowanych narzędzi obliczeniowych. Z drugiej jednak strony niosą ryzyko oszustw, rozproszenia uwagi i potencjalnych problemów technicznych.

Jeśli kalkulatory z internetem zostaną wprowadzone na maturę, kluczowe będzie opracowanie rygorystycznych przepisów i zabezpieczeń, a także odpowiednie przygotowanie uczniów. Egzamin powinien sprawdzać rzeczywistą wiedzę i umiejętności, a nie tylko zdolność do wyszukiwania informacji. Odpowiedzialne i etyczne podejście ze strony wszystkich zaangażowanych stron jest niezbędne dla zagwarantowania uczciwości procesu egzaminacyjnego.

5 Podobnych Artykułów

 1. Jak wymienić baterię w Airpods? Kompletny praktyczny poradnik
 2. Cyberpunk 2077: Przewodnik po najlepszych strojach w grze
 3. Jak pobierać filmy z YouTube: Praktyczny poradnik dla użytkowników
 4. Wybór głośników do gramofonu: Jakie głośniki będą najlepsze
 5. Jak sklonować aplikacje: Krok po kroku instrukcja dla użytkowników
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Tomasz Krzyśko
Tomasz Krzyśko

Jako filmowy geek i technologiczny entuzjasta, założyłem portal, który jest krzyżówką moich dwóch pasji: kinematografii i nowoczesnych technologii. Od dziecka byłem zafascynowany, jak filmy potrafią przenosić nas w inne światy, a technologia zmienia rzeczywistość wokół nas. 

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły